Urfolk

Jeg må bare ærlig innrømme at jeg ikke har denne definisjonen helt klart for meg. Det jeg først og fremst forbinder med urbefolkning er stammer jeg ser på TV-program fra Afrika og andre eksotiske steder i verden. Jeg er klar over at samene også kommer inn under denne kategorien, men at det fra tid til annen har vært diskusjoner rundt dette.

Riksgrenser er viktige

Slik som den norske stat legger lovverket til grunn, er det slått fast ved dom fra 2001 at samene er å betrakte som urfolk. Dette er forankret i internasjonalt gjennom lovverk og konvensjoner, og således ikke noe en stat kan eller bør fravike eller velge å ikke ta hensyn til.

En del av stridens kjerne har nok ligget i anvendelsen av lovverket, og at vi ikke ratifiserte den internasjonale loven om urfolk- og stammefolk før i 2001, eller rettere sagt den internasjonale konvensjonen ILO-169.

Denne konvensjonen er klar på at det er et rikets nåværende grensesettinger, som skal vektlegges når man vurderer om et folkeslag i det aktuelle området er å betrakte som urfolk eller stammefolk.

Tidligere har en del hevdet at man skal gå tilbake tusenvis av år, for på denne måten se hvilken mennesker som for eksempel drev jakt, fangst og fiske og hadde gjort hevd på større eller mindre areal for å kunne leve og bo der.

Ikke alltid en minoritetsgruppe

For samene sin del er det ikke noen tvil om at de utgjør en minoritetsgruppe innenfor landene; Norge, Sverige, Finland og Russland. Det er i Norge det bor desidert mest samer, men uansett er de en minoritet.

Det finnes faktisk en del steder dette ikke stemmer, det er flere steder i Afrika og Sør-Amerika at disse gruppene utgjør majoriteten men like fullt er i kategorien Urbefolkning eller stammefolk. Man kan tenke seg at dette er typisk gamle koloniland og stater, noen egen oversikt på dette har jeg ikke tilgjengelig.

En rekke lover

Om vi ser bort fra det internasjonale lovverket, har Norge alene en paragraf i Grunnloven som slår fast at det påligger myndighetene å legge til rette for at samene skal sikres sitt språk, kultur og samfunnsliv.

Andre lover som også spesielt tar for seg samene, er lover som Opplæringsloven, Reindriftsloven, Menneskerettsloven og ikke minst Sameloven.

Internasjonalt fokus

De siste tiårene har det vært veldig fokus på urfolk- og stammefolks rettigheter og levekår, dette er et veldig viktig og nyttig arbeid som helt klart har kommet folk på hele kloden til nytte.

Den mest sentrale konvensjonen Norge har forpliktet seg til, er den nevnte ILO-169. Men det finnes en rekke andre konvensjoner som for eksempel: FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, FNs rasediskrimineringskonvensjon

Men om vi kun ser på urfolks rettigheter er det kun en konvensjon som tar for seg dette en og alene, og det er ILO-169.

Jeg synes det er bra at vi har kommet så langt som vi tross alt har, om man ser tilbake i vår historie, er det ikke noen tvil om at samene som gruppe ble forskjellsbehandlet. Det er ikke noe Norge som en demokratisk og folkerettslig stat kan stå inne for, men utviklingen går heldigvis fremover.