Samene

For meg er samene noe som jeg forbinder med reinsdyr, men de er så klart langt mer enn det. Men i media blir de jo ofte fremstilt som reineiere på snøscootere alle sammen, gjerne i en lavvo når de skal ha mat og varme i kroppen. Når jeg var guttunge husker jeg Ante, det var en samisk gutt som ble vist på NRK. Kulde er også noe jeg forbinder med samer, ikke så merkelig siden samiske steder som Kautokeino og Karasjok er de kaldeste stedene i Norge.

Samene

Fakta om samer

Det at det er i nord man finner flest samer, stemmer ikke. De er bosatt over hele landet, faktisk finner man flest av dem i og rundt Oslo. Men det er ikke bare i Norge det finnes samer, men vi har helt klart flest. I Norge finnes det cirka 40.000 samer, men de er bosatt helt opp til Kola-halvøya. Om man tenker på de som lever av tradisjonelle samiske leveveier, er dette hovedsakelig reindrift og småbruk samt fiske. Men dette er leveveier som bare et mindretall av samene lever av i dag, de fleste har helt vanlige jobber. Det finnes ikke eksakte tall på antall samer, 40 000 i Norge er det man kaller for et anslag. Sverige operer med et tall på 17 000, mens Finland og Russland har henholdsvis 2000 og 1500. Det anslås videre at ca. 30 prosent av samene snakker samisk, eller behersker språket om de ikke snakker det i det daglige.

Sametinget

Geografisk er sametinget plassert i Karasjok, det er bygget opp slik at det ledes av en Sametingspresident. På lik linje med at Stortinget ledes av en Stortingspresident, man kan på mange måter si at Sametinget og Stortinget er bygget opp på samme demokratiske modell og intensjoner. Sametinget skal naturlig nok være et politisk redskap som skal sikre og snakke samenes sak, noe som vi kanskje en del ganger har sett at Stortinget ikke har kompetanse eller innsikt til å kunne gjøre godt nok. Sametingsvalget og Stortingsvalget skjer samme dag, tidligere var det hele 13 valgkretser og 43 mandater. Men fra 2009 ble dette redusert til henholdsvis 7 og 39.

Sametinget

Alta-konflikten

Et Stortingsvedtak i 1978 skulle vise seg å bli starten på Sametinget, utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget ble som kjent en stor konflikt med samene. Konflikten fikk navet «Altakonflikten» Det var ikke bare samene som engasjerte seg, men også naturvernforkjempere. Konflikten vakte stor interesse og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, som en følge av konflikten ble det nedsatt to utvalg. Disse utvalgene fikk navnene Samerettsutvalget og Samekulturutvalget, som hadde som formål og mandat å komme samenes krav i møte. Det skulle gå mange år før det første Sametingsvalget ble avholdt, det skjedde i 1989. Vår tidligere Kong Olav V åpnet det første Sameting 9.oktober 1989. 11 år senere ble dagens parlamentsbygg i Karasjok åpnet av Kong Harald V, bygget fikk i 2001 tildelt Statens byggeskikkpris. Samene kjempet en hard kamp for sine rettigheter, men i ettertid kan vi si at kampen ikke var forgjeves.